Projekty 2007-2013 - Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov na MŠH v Nemšovej

Na základe Výzvy číslo 2010/ISRU/VRSATEC/05 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Z Programu rozvoja vidieka, ktorú vyhlásila MAS Vršatec, mesto Nemšová predložilo žiadosť pre projekt: "Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly v Nemšovej".

Hlavným cieľom projektu bolo predovšetkým vytvorenie podmienok pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb.

Po schválení žiadosti bola dňa 27.03.2012 medzi mestom Nemšová a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom výška poskytnutého príspevku predstavuje sumu 71 574,61 Eur. Spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu je vo výške 11 929,11 Eur.

Keďže stav objektu mestskej športovej haly bol nevyhovujúci kvôli opotrebeniu, ale predovšetkým kvôli zlému zatepleniu, ktoré spôsobovalo vysoké úniky tepla, hlavným cieľom projektu bolo zateplenie fasády objektu a výmena vonkajších výplní otvorov. 

Projekt pozostával z búracích a stavebných prác. Vybúrané boli všetky okenné otvory a vonkajšie dverné otvory. Vyplnili sa plastovými, s izolačným dvojsklom. Odstránil sa drevený fasádny obklad z tatranského profilu. Fasáda sa zateplila minerálnou vlnou a sendvičovými panelmi PW-PUR-SU od spoločnosti Paneltech. Bočné štíty sú tiež zateplené minerálnou vlnou s fasádnou povrchovou úpravou - štruktúrovanou omietkou. Komín objektu sa nezatepľoval, povrchovo sa upravil fasádnou omietkou žltej farby. Pôvodné axiálne ventilátory sa vymenili za nové, ktoré zabezpečujú výmenu vzduchu v priestoroch športovej haly. 

Na základe výsledkov súťaže verejného obstarávania sa víťazným dodávateľom stavebných prác stala spoločnosť Stavmont, s.r.o. Trenčín. 

Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 25.04.2012. Hotové dielo sme prevzali dňa 30.10.2012.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80 % z Európskeho pôdohospodárskeho fondu rozvoja vidieka SR a vo výške 20 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky