Projekty 2007-2013 - Rozšírenie kamerového systému v meste Nemšová

Informácie o projekte:

Názov projektu: Skvalitnenie bezpečnosti v meste Nemšová

Výška poskytnutej dotácie: 8 000,- Eur

Spolufinancovanie mesta Nemšová: 2882,57 Eur

Spolu za projekt:  10 882,57 Eur

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na rok 2015 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Skvalitnenie bezpečnosti v meste Nemšová“.   Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške  8000,- Eur. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti mesta Nemšová predstavovali čiastku 10 882,57 Eur.

Základným cieľom realizácie projektu „Skvalitnenie bezpečnosti v meste Nemšová“ je skvalitniť bezpečnosť v meste, prispieť k ochrane zdravia a života občanov ako i k ochrane majetku mesta a jeho obyvateľov, zvýšiť účinnosť pri odhaľovaní kriminality.

Realizácia projektu pozostávala z rozšírenia existujúceho kamerového systému v rámci ktorého sa inštalovalo 6 nových kamier. 2 kamery sú umiestnené na budove Základnej školy na ulici Janka Palu, kde je monitorovaný vstup do školy a  priestor ihriska za školou. Ďalšia kamera je osadená na budove Spojenej katolíckej školy na Školskej ulici, kde taktiež sníma vstupnú časť. Monitorovaním priestorov oboch škôl sa chráni ich majetok, bezpečnosť detí, predchádza nebezpečným spoločenským javom medzi našimi deťmi a mládežou. Ďalšia kamera je umiestnená na objekte Domu smútku na cintoríne na Moravskej ulici v Nemšovej, z dôvodu zamedzenia vandalizmu, ktorý tam bol zaznamenaný. Kamera pribudla aj  na objekte Kultúrneho domu v miestnej časti Ľuborča a posledná sa nachádza na objekte Technokovu, odkiaľ monitoruje  priestor pred Kultúrnym domom a časť ulice SNP.

Veríme, že aj vďaka tejto podpore sa nám podarí v obci znížiť vandalizmus a obmedziť krádeže.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“