Projekty 2007-2013 - Revitalizácia CMZ

Operačný program:
Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:
Nemšová
 
Celkové oprávnené náklady projektu: 475 286,14 Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 451 521,83 Eur

Spoluúčasť mesta Nemšová: 23 764,31Eur 

Začiatok realizácie projektu:     09/2011
Ukončenie realizácie projektu:  05/2012
 
 
Cieľ projektu:

Cieľom projektu bola revitalizácia verejných priestranstiev - rekonštrukcia miestnych komunikácií, vybudovanie a rekonštrukcie chodníkov a parkovísk, rekonštrukcia verejného osvetlenia, humanizácia a estetizácia prostredia mestského parku vrátane rozšírenia jeho atraktivity  o nové prvky ako sú osvetlenie, 13 prvkov detského ihriska a kompletný mobiliár, zeleň

 

Stavba "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová" pozostávala z nasledovných stavebných objektov (SO):

 • SO 201 Chodník pre peších na MK Sklárska
 • SO 202 Rekonštrukcia chodníkov na MK Sklárska
 • SO 204 Rekonštrukcia parkoviska na MK Sklárska
 • SO 205 Parkoviská na MK Sklárska
 • SO 205.1 Rekonštrukcia spevnenej plochy na MK Sklárska
 • SO 207 Rekonštrukcia komunikácia medzi MK J. Palu a MK SNP
 • SO 208 Rekonštrukcia chodníka na MK SNP
 • SO 209 Rekonštrukcia cesty k RD č. 162
 • SO 400 Rekonštrukcia VO
 • SO 811 Úprava chodníkov a spevnených plôch parku
 • SO 821 Osvetlenie
 • SO 822 Prípojka NN
 • SO 831 Prípojka vody
 • SO 851 Detské ihrisko (preliezačky a mobiliár)
 • SO 871 Zeleň

Dodávateľ diela: Strabag, s.r.o. Bratislava

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvo Regionálneho operačného programu. 

"Investícia do Vašej budúcnosti".