Revitalizácia CMZ

                                                         

Operačný program:                Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:    Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:                        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:     Nemšová
 
Celkové oprávnené náklady projektu:            475 286,14 Eur
Výška nenávratného finančného príspevku:  451 521,83 Eur

Spoluúčasť mesta Nemšová:                              23 764,31Eur

 
Začiatok realizácie projektu:     09/2011
Ukončenie realizácie projektu:  05/2012
 
 
Cieľ projektu:

Cieľom projektu bola revitalizácia verejných priestranstiev - rekonštrukcia miestnych komunikácií, vybudovanie a rekonštrukcie chodníkov a parkovísk, rekonštrukcia verejného osvetlenia, humanizácia a estetizácia prostredia mestského parku vrátane rozšírenia jeho atraktivity  o nové prvky ako sú osvetlenie, 13 prvkov detského ihriska a kompletný mobiliár, zeleň

 
 

Stavba "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová" pozostávala z nasledovných stavebných objektov (SO):

SO 201 Chodník pre peších na MK Sklárska

SO 202 Rekonštrukcia chodníkov na MK Sklárska

SO 204 Rekonštrukcia parkoviska na MK Sklárska

SO 205 Parkoviská na MK Sklárska

SO 205.1 Rekonštrukcia spevnenej plochy na MK Sklárska

SO 207 Rekonštrukcia komunikácia medzi MK J. Palu a MK SNP

SO 208 Rekonštrukcia chodníka na MK SNP

SO 209 Rekonštrukcia cesty k RD č. 162

SO 400 Rekonštrukcia VO

SO 811 Úprava chodníkov a spevnených plôch parku

SO 821 Osvetlenie
SO 822 Prípojka NN
SO 831 Prípojka vody

SO 851 Detské ihrisko (preliezačky a mobiliár)

SO 871 Zeleň
 

Dodávateľ diela: Strabag, s.r.o. Bratislava

 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvo Regionálneho operačného programu.

 
"Investícia do Vašej budúcnosti".

Fotodokumentácia k projektu - Revitalizácia CMZ - stav pred realizáciou
Fotodokumentácia k projektu - Revitalizácia CMZ - stav počas realizácie
Fotodokumentácia k projektu - Revitalizácia CMZ - stav po realizácii