Projekty 2007-2013 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Mesto Nemšová realizovalo projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov  EÚ v rámci Operačného programu

Konkurencieschopnosť a hospodárky rast
 
Prioritná os: 2 - Energetika

Opatrenie: 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nemšová"

Popis projektu:

Mesto Nemšová realizovalo projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie tak, aby bol v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo celkovo vymenených a doplnených 286 ks svietidiel. Zároveň boli inštalované nové rozvádzače verejného osvetlenia so súmrakovým spínačom v počte 7 ks. Výmena a doplnenie sa týkalo ulíc: Janka Palu, Ľuborčianska, Púchovská, SNP, Trenčianska, Závadská, Nová Nemšová, Železničná, Borovského, Družstevná, Školská, Slovenskej armády, Podhorská, Rybárska, PD Vlára, Moravská. Nová vetva verejného osvetlenia je vybudovaná na hrádzi pri IBV Vlárska v počte 21 ks svietidiel.

Výška poskytnutého NFP    :  207 892,28 €

Začiatok realizácie projektu:       07/2011

Ukončenie realizácie projektu:    06/2012

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

 Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF

"Investícia do Vašej budúcnosti"