Projekty 2007-2013 - Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová

Operačný program: Životné prostredie

Spolufinancovaný z: Kohézny fond

Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ:

  • 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
  • 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Miesto realizácie projektu: región zahŕňajúci obce  Bolešov, Borčice, Horné Srnie, Nemšová, Kameničany, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča, Ilava, Tuchyňa, Bohunice, Dulov, Vršatské Podhradie, Mikušovce, Krivoklát, Červený Kameň, Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba,

Miesto realizácie stavby: ul. Gorkého, Nemšová, miestna časť Ľuborča

Rozpočet projektu:                                 4 807 955,48 €

príspevok z EÚ:                                         85%    

príspevok zo štátneho rozpočtu:           10%
spoluúčasť mesta:                                    5%

Začiatok realizácie projektu:                 04/2008 (od prípravy projektu)

Ukončenie realizácie projektu:             10/2013

Cieľ projektu:

Cieľ projektu 1: Rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu mesta Nemšová

Cieľ projektu 2: Vytvorenie Regionálneho centra na zhodnocovanie BRO (biologicky rozložiteľný odpad) v meste Nemšová

Špecifické ciele projektu:

1. Výstavba a technické vybavenie Regionálneho centra na zhodnocovanie BRO

2. Zabezpečenie úpravy BRO pred jeho zhodnotením

3. Zapojenie obcí Regionálneho združenia Vlára-Váh do systému separovaného zberu mesta Nemšová

4. Zvýšenie povedomia obyvateľov regiónu v oblasti zhodnocovania BRO

Aktivity projektu:

1. Obstaranie technológie na zber, triedenie  a úpravu vyseparovaného BRO.....................realizované

2. Výstavba regionálneho centra na zhodnocovanie BRO, t.j. realizácia nových stavieb......realizované

3. Realizácia osvety v oblasti zhodnocovania BRO.................................................................realizované