Projekty 2007-2013 - Protipovodňové opatrenia a varovný systém Říka-Vlára-Váh, II. etapa

Operačný program: OP Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Nová Nemšová, Trenčianska Závada

Začiatok realizácie projektu:       08/2010

Ukončenie realizácie projektu:   11/2011

V tomto spoločnom projekte je vedúcim partnerom Mesto Slavičín, hlavným cezhraničným partnerom je Mesto Nemšová a partnerom projektu je Obec Horné Srnie.

Celkové náklady projektu pre všetkých partnerov predstavujú sumu 398 227,79 Eur. Rozpočet na inštaláciu systému v našom meste predstavuje sumu 136 772 Eur, z toho 85 % bude financovaných  z fondov EÚ, 10 % zo štátneho rozpočtu a 5 %  predstavuje spoluúčasť mesta. 

Cieľ projektu: skvalitnenie systému varovania v regióne proti krízovým situáciám, posilnenie informačnej a komunikačnej podpory krízového štábu na českej a slovenskej strane.

Uvedený projekt  rieši komplexný systém protipovodňového varovania na riekach Říka-Vlára-Váh pre mesto Slavičín, mesto Nemšová a obec Horné Srnie. V rámci projektu budú inštalované moderné systémy, ktoré dokážu informovať, varovať, poskytovať vyrozumenie a obojstranne komunikovať medzi všetkými partnermi projektu. Varovný signál bude zabezpečovaný prostredníctvom bezdrôtového rozhlasu.

Výstupom projektu v našom meste bude inštalácia  98 ks prijímacích bezdrôtových hlásičov s digitálnym ovládaním, vysielacie a riadiace pracovisko a rozhlasová ústredňa, 20 ks domácich varovných prijímačov u znevýhodnených a sociálne odkázaných osôb (pohybovo a sluchovo).

Zároveň bude varovný systém rozšírený o nové automatické čidlá a hlásiče sledujúce hladinu toku riek.

Inštalované hlásiče budú znižovať časovú predĺženosť  pri mimoriadnych povodňových udalostiach tak, aby boli všetci obyvatelia včas varovaní.  

Na základe výberového konania na zhotoviteľa systému bude inštaláciu vykonávať firma Empemont s.r.o. s ktorou bola dňa 13.5.2011 podpísaná Zmluva o dielo.