Projekty 2007-2013 - Ochrana ovzdušia

Operačný program:   Životné prostredie

Prioritná os: č.3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ:  3.1 Ochrana ovzdušia

Dátum začatia realizácie projektu: 04/2010

Dátum ukončenie realizácie projektu: 02/2012
 

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 532 811,79 EUR (vrátane DPH)

  • 85 % z tejto sumy je hradených z fondov EÚ - Európskeho fondu pre regionálny rozvoj
  • 10 % štátny rozpočet
  • 5% je spoluúčasť mesta, čo predstavuje čiastku 26 640,59 EUR (vrátane DPH) 

Projekt rieši nákup čistiacej techniky s cieľom zvýšiť efektivitu a kvalitu čistenia mestských komunikácii, parkovísk a odstavných plôch, chodníkov a parkov, výsadby a údržby mestskej zelene, pri znížení pracovných nákladov.  

Zmluvným dodávateľom čistiacej techniky je spoločnosť REDOX s.r.o., Lučenec. 

Predmetom dodávky je:
 
1. Kompaktný zametač  zn. LADOG G 129/N20   
 

Kompaktný zametač je vozidlo postavené na univerzálnom podvozku zn. LADOG, kde je možné realizovať výmeny nadstavieb a získať tak väčšiu univerzálnosť stroja. Vozidlo bolo Mestu Nemšová dodané ako základný model s nadstavbou určenou na zametanie ciest, chodníkov, parkovísk a odstavných plôch. Zametacia nadstavba má samonosnú konštrukciu a je vkladaná do korby sklápacieho automobilu LADOG. Pre zloženie zametača stačí sklopiť bočnice, odpojiť hydraulický pohon a vozidlo môže slúžiť na odvoz sypkého materiálu ako sklápač.

 
 
 
 

2. Malý podvozok s cisternou zn. UNIMOG U 400 Mercedes - Benz 

Toto vozidlo bolo Mestu Nemšová dodané so základnou výbavou ako malý podvozok s cisternou. Vozidlo sa bude využívať na čistenie komunikácií a priestorov mesta tlakovou vodou ako i na polievanie a údržbu verejnej zelene.

Nakoľko sa jedná o univerzálny podvozok s možnosťou upnutia prídavných zariadení ako napr. hydraulická ruka na zdvíhanie bremien, zametacie vozidlo, variabilný snehový pluh, čistič kanalizácie, kosačka, montážna plošina a pod., vozidlo má väčšie možnosti využiteľnosti v budúcnosti s nižšími nákladmi na vozový park.