Projekty 2007-2013 - Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej

Operačný program:  Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo Výstavby a regionálneho rozvoja SR
Miesto realizácie projektu: Nemšová
 
Celkové oprávnené náklady projektu: 577 350,81 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku:  548 483,27 Eur

Spoluúčasť mesta Nemšová:  28 867,54 Eur 

Začiatok realizácie projektu: 08/2008
Ukončenie realizácie projektu:  02/2011
 
Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie budovy materskej školy a zníženie energetickej náročnosti objektu.

Realizáciou projektu došlo k oprave obvodového plášťa celej budovy, pozostávajúcej z 3 vzájomne prepojených traktov a jedného hospodárskeho traktu. Zabezpečilo sa kompletné zateplenie kontaktným zateplovacím systémom a všetky výplne okenných otvorov a otvorov zasklených stien sa vymenili za plastové. Zateplená bola aj strešná konštrukcia všetkých častí. Vyhotovila sa nová sedlová konštrukcia strechy s novou poplastovanou plechovou krytinou vrátane dodatočného zaizolovania minerálnou tepelnou izoláciou. Všetky povrchové vrstvy stien, stropov a podláh boli upravené, vymenené boli všetky zriaďovacie predmety zdravotechniky. Kompletne sa zrekonštruoval aj  interiér materskej školy vrátane všetkých sociálnych zariadení. Novým interiérom bola vybavená kuchyňa v hospodárskom pavilóne. Jednotlivé pavilóny objektu sa vybavili  1 počítačovou zostavou na každý pavilón a 1 prenosnou elektronickou interaktívnou tabuľou, čím sa prispelo k skvalitneniu výchovno-vzdelávacích aktivít. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvo Regionálneho operačného programu.