Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej

         

 

Operačný program:                Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:    Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:                        Ministerstvo Výstavby a regionálneho rozvoja SR
Miesto realizácie projektu:     Nemšová
 
Celkové oprávnené náklady projektu:             577 350,81 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku:   548 483,27 Eur

Spoluúčasť mesta Nemšová:                                28 867,54 Eur

 
Začiatok realizácie projektu:     08/2008
Ukončenie realizácie projektu:  02/2011
 
Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie budovy materskej školy a zníženie energetickej náročnosti objektu.

 

Realizáciou projektu došlo k oprave obvodového plášťa celej budovy, pozostávajúcej z 3 vzájomne prepojených traktov a jedného hospodárskeho traktu. Zabezpečilo sa kompletné zateplenie kontaktným zateplovacím systémom a všetky výplne okenných otvorov a otvorov zasklených stien sa vymenili za plastové. Zateplená bola aj strešná konštrukcia všetkých častí. Vyhotovila sa nová sedlová konštrukcia strechy s novou poplastovanou plechovou krytinou vrátane dodatočného zaizolovania minerálnou tepelnou izoláciou. Všetky povrchové vrstvy stien, stropov a podláh boli upravené, vymenené boli všetky zriaďovacie predmety zdravotechniky. Kompletne sa zrekonštruoval aj  interiér materskej školy vrátane všetkých sociálnych zariadení. Novým interiérom bola vybavená kuchyňa v hospodárskom pavilóne. Jednotlivé pavilóny objektu sa vybavili  1 počítačovou zostavou na každý pavilón a 1 prenosnou elektronickou interaktívnou tabuľou, čím sa prispelo k skvalitneniu výchovno-vzdelávacích aktivít.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvo Regionálneho operačného programu.

 
"Investícia do Vašej budúcnosti".


Fotodokumentácia k projektu - priebeh realizácie
Fotodokumentácia k projektu - po realizácii