Základná charakteristika

Spôsob zriadenia mesta

Obec Nemšová bola určená Vládou Slovenskej socialistickej republiky ako obec mestského charakteru podľa § 10 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších zákonov uznesením z 30.11.1988 č. 270 s účinnosťou od 01.01.1989.

Mesto Nemšová je v súlade s § 18 Občianskeho zákonníka právnickou osobou s právnou subjektivitou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami. Právnu subjektivitu nadobudlo prijatím ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Mestu možno ukladať povinnosti a zasahovať do jeho povinností len zákonom ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil mestu Nemšová identifikačné číslo organizácie 00 311 812.

Charakteristika

Mesto Nemšová leží na úpätí Bielych Karpát, pri sútoku riek Váh a Vlára, v západnej časti Slovenska, 14 km od krajského mesta Trenčín. Prvá písomná zmienka o Nemšovej pochádza z roku 1242. Zlúčením Nemšovej s obcami – Kľúčové, Ľuborča a Trenčianska Závada v roku 1976 a vytvorením spoločnej úradovne obcí – bol položený základ pre získanie štatútu mesta 1. januára 1989. Dnes sa mesto administratívne člení na 4 mestské časti Nemšová, Kľúčové, Ľuborča a Trenčianska Závada.

Zemepisná poloha mesta:

 • Nadmorská výška: 225 metrov nad morom
 • Rozloha: 3345 ha, obvod 33 km

Symboly mesta:

 • Mestský erb
  V modrom štíte strieborný rozkrídlený archanjel Michal v zlatej, strieborne okrídlenej prilbici, v striebornej zbroji, na hrudi so zlatým krížom, v pravici s krátkym strieborným mečom so zlatou rukoväťou, v ľavici držiaci zlatú rukoväť váh so symbolmi duší na strieborných miskách.
   
 • Mestská vlajka
  Nemšovej tvorí sedem pozdĺžnych pruhov, striedavo bielych a modrých. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom.
   
 • Mestská pečať
  Pečať Nemšovej zobrazuje postavu sv. Michala s mečom a váhami. Najstaršia známa pečať je z roku 1688. Jej priemer je 34 mm. V strede pečatného poľa stojí sv. Michal v odeve rímskeho vojaka, v pravici drží meč a v ľavici váhy. Voľné miesto pečatného poľa vypĺňa úponková výzdoba. Legenda znie: PAGVS.NEM.SOVA.1688. Vonkajší lem tvorí vencovka prerušená štyrmi ružičkami. Tento motív, i keď čiastočne zjednodušený, preberajú aj mladšie pečate z 19. storočia.
   
 • Mestské logo

Členstvo mesta v organizáciách:

Fitness club, NTS, Peregrín, AKE SR, Únia prednostov SR , MAS Vršatec, Regionálne združenie miest a obcí SP, Združenie hlavných kontrolórov, Slovenský zväz kulturistiky, Združenie matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie Vlára-Váh združenie obcí.

Počet obyvateľov k 31.12.2021

 MužiŽenySpolu
Nemšová200120614062
Ľuborča6677051372
Kľúčové317334651
Trenčianska Závada133141274