Symboly mesta

Nemšová už niekoľko storočí používa vo svojej pečati postavu sv. Michala archanjela. Písomná zmienka o kostole v Nemšovej, zasvätená tomuto svätcovi, je zo 14. storočia. Je to veľmi staré patronícium, ktoré patrí k najstaršej vrstve patronícií na Slovensku. Súvisí zrejme s tým, že sa sv. Michal ako symbol víťazného boja s diablom stal jedným z dominantných svätcov, spätých s kristianizáciou, ktorá u nás prebiehala medzi 9. a11. storočím.

Pečate Nemšovej zobrazujú postavu sv. Michala s mečom a váhami. Najstaršia známa pečať je datovaná z roku 1688. Jej priemer je 34 mm. V strede pečatného poľa stojí sv. Michal v odeve rímskeho vojaka, v pravici drží meč a v ľavici váhy. Voľné miesto pečatného poľa vypĺňa úponková výzdoba. Legenda znie : PAGVS.NEM.SOVA.1688 Vonkajší lem tvorí vencovka prerušená štyrmi ružičkami. Tento motív, i keď čiastočne zjednodušený, preberajú aj mladšie pečate z 19. storočia.

Pečatný symbol však nemožno považovať za erb, pretože mu chýbajú podstatné heraldické atribúty, najmä heraldický štít, heraldické sfarbenie a heraldická štylizácia celého znamenia. V roku 1981 sa Nemšová, vtedy ešte obec, obrátila na Heraldickú komisiu Ministerstva vnútra SR so žiadosťou o pomoc pri vytvorení obecného erbu. Komisia, napriek tomu, že sa zaoberala len mestskými erbmi, a žiadosť obce bola v tom čase neobvyklá, vyšla Nemšovej v ústrety a vytvorila skutočný, heraldicky správny erb : v modrom štíte na hrote kolmo postaveného strieborného meča strieborné váhy.

Erb, ktorý komisia obci odporučila prijať svojím uznesením zo 16. marca 1981, č.SAS-257/9c-1981 obec prijala uznesením pléna svojho miestneho národného výboru zo dňa 23. apríla 1981, č.2/81/4. Po udelení štatútu mesta obci Nemšová v roku 1989 sa erb obce stal automaticky riadnym mestským erbom.

Erb Nemšovej tvorí : v modrom štíte strieborno odetý, zlato prepásaný rozkrídlený archanjel sv. Michal v odeve rímskeho vojaka, v zlatej, strieborno-okrídlenej prilbici, na hrudi so zlatým krížom, v pravici držiaci zlatú rukoväť krátkeho strieborného meča v ľavici zlatú rukoväť strieborných váh, na miskách so sediacim čiernym čertom a strieborným anjelom. 

Vlajku
Nemšovej tvorí sedem pozdĺžnych pruhov, striedavo bielych a modrých. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom.