mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 12.05. 2010

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia