20. zasadnutie MsZ zo dňa 26.04. 2010

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Všetky zápisnice a uznesenia