17. zasadnutie MsZ zo dňa 26.09. 2012

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pozvánka

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia