16. zasadnutie MsZ zo dňa 22.06. 2012

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Pozvánka

Všetky zápisnice a uznesenia