12. zasadnutie MsZ dňa 17.10.2019

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

Všetky zápisnice a uznesenia