11. zasadnutie MsZ zo dňa 13.01.2016

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pracovné materiály na rokovanie MsZ

Účasť poslancov

Všetky zápisnice a uznesenia