1. zasadnutie MsZ zo dňa 27.12.2010

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia