Postup pri petíciách a sťažnostiach

Postup pri petíciách a sťažnostiach

Všetky písomné podania – petície, sťažnosti prijíma mesto Nemšová v podateľni mestského úradu v pracovných dňoch počas úradných hodín. 
Pri vybavovaní sťažností mestský úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to: 

  • mestský úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
  • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Mestský úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Pri vybavovaní petícií mestský úrad dodržiava zákon číslo 29/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. 

Mestský úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu 

  • do 30 pracovných dní od doručenia,
  • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, mestský úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

Dokumenty