9. zasadnutie MsZ dňa 19.6.2019

Späť

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

  • Bod č. 2 Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR pre projekt ,,Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové"spolufinancovanie
    Dôvodová správa k bodu č. 2
  • Bod č. 3 Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt:Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča, Kľúčové,"spolufinancovanie
    Dôvodová správa k bodu č. 3

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE