11. zasadnutie MsZ zo dňa 13.01.2016

Späť

Pozvánka

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pracovné materiály na rokovanie MsZ

  • Bod č. 1-Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová“
    Dôvodová správa k bodu č. 1

Účasť poslancov