Projekty 2007-2013 - ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3.tisícročia

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Nemšová
 
Celkové oprávnené náklady projektu:  849 529,25 Eur
Výška nenávratného finančného príspevku:  807 052,79  Eur
Spoluúčasť mesta Nemšová:  42 476,46 Eur
 
Začiatok realizácie aktivít projektu:        04/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu:     11/2009
 
 

Cieľom projektu bolo: zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných na ZŠ, zlepšiť podmienky pre vzdelávanie prostredníctvom rekonštrukcie objektu školy, znížiť energetickú náročnosť budovy 

Projekt riešil rekonštrukciu budovy ZŠ, ktorá prebiehala od apríla do novembra 2009. Počas 8 mesiacov boli uskutočnené práce:

  • odstránenie havarijného stavu suterénnych priestorov
  • zateplenie objektu
  • debarierizácia objektu, rampa pri vstupe, schodiskové plošiny na schodiskách
  • výmena okien a exteriérových dverí
  • výmena elektroinštalácie v bloku A
  • rekonštrukcia šatní v bloku A
  • rekonštrukcia sociálnych zariadení + výstavba toalety pre imobilných v bloku A 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

 "Investícia do Vašej budúcnosti"