Tradičný nemšovský jarmok - pokyny pre jarmočníkov

Prihlášky sú dostupné v priložených súboroch – uzávierka 18. júla 2024.  Termín na zaslanie prihlášok je záväzný. Na prihlášky zaslané oneskorene a na neúplné prihlášky sa nebude prihliadať. Prihlášky s povinným prílohami je potrebné zaslať podpísané poštou na adresu: Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo cez portál slovensko.sk, podpísané zaručeným elektronickým podpisom, príp. podať osobne v podateľni MsÚ. Prihlášky zaslané e-mailom nie  je možné akceptovať v súlade s daňovým poriadkom!

Všetky aktuality