Zástupca primátora mesta

Počas prítomnosti primátora má zástupca primátora za úlohu vykonávať nasledovné úkony a činnosti:

 • zabezpečovať prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke procesnej a koordinovať prípravu rokovaní mestského zastupiteľstva po stránke vecnej v súlade s pracovnými poradami poslancov, predkladá na rokovania MsZ materiály majetkových prevodov mesta – nájom, predaj
 • koordinovať činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s oddeleniami mestského úradu a mestským zastupiteľstvom
 • zabezpečovať styk s poslancami mestského zastupiteľstva, konzultovať s poslancami materiály pripravované na rokovanie mestského zastupiteľstva a postupovať pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom mesta a odborným oddeleniam mestského úradu
 • podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta prostredníctvom Územného plánu mesta a ďalších rozvojových programov mesta a výstavby
 • podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta
 • zastupuje primátora v peňažných ústavoch v rozsahu podpisových vzorov
 • vykonávať koordinačnú činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom
 • zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva
 • zabezpečovať plnenie úloh v systéme CO v meste
 • plniť úlohy určené primátorom mesta a mestským zastupiteľstvom
 • prijímať a vybavovať žiadosti, podnety a pripomienky
 • koordinuje činnosť kultúry a spoločenských organizácií v meste
 • zabezpečuje a koordinuje činnosť ZPOZ-u
 • koordinuje prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mesta, reprezentácie mesta na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
 • metodicky usmerňuje a riadi činnosť DHZ v meste a zodpovedať za požiarnu ochranu majetku mesta
 • v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov z poverenia primátora mesta organizuje a zabezpečuje podklady pre výberové konanie
 • podieľa sa na vypracúvaní Všeobecne záväzných nariadení mesta

Počas neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta alebo neobsadeného mandátu primátora mesta:

 • Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky, práceneschopnosti resp. iného dôvodu 
 • vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode A tohto poverenia
 • viesť rokovanie mestského zastupiteľstva
 • v majetkovoprávnych vzťahoch zúčastňovať sa  rokovaní, spracovávať podklady a vykonávať úkony potrebné k uzatvoreniu zmlúv a dohôd, okrem oprávnenia tieto dohody a zmluvy podpisovať
 • v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Počas dlhodobej neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta alebo neobsadeného mandátu primátora mesta v zmysle § 13 b ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu.

ZVEREJNENIE PLATU ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA PODĽA § 25 ODS. 7 ZÁKONA č. 369/1990 Z.Z. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV  

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2019  „poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu“.

Takto určený plat obec zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od jeho určenia starostom. 

V súlade s ustanovením §25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Nemšová zverejňuje mesačnú odmenu pre poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora mesta Nemšová - Milanovi Patkovi, ktorá bola stanovená vo výške 60% zo 70% mesačného platu primátora mesta Nemšová t.j. 2031 €.
 
Zverejnené 3. 5. 2024