Mesto - Zmluvy

Od 1.1.2011 je mesto Nemšová povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Nemšová zverejňuje údaje z evidencie zmlúv, objednávok a faktúr na samostatnej stránke, ktorá je aktualizovaná automaticky raz denne.

https://egov.nemsova.sk/