Zástupca primátora

Milan Patka

Tel.: 032/ 6509 616
E-mail: zastupcaprimatora@nemsova.sk 

 

Zástupca primátora mesta zastupuje primátora a vykonáva úkony a činnosti v zmysle poverenia primátora.

Počas prítomnosti primátora najmä:

- zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke procesnej a koordinuje prípravu rokovaní mestského zastupiteľstva po stránke vecnej v súlade s pracovnými poradami poslancov, predkladá na rokovania MsZ materiály majetkových prevodov mesta - nájom, predaj

- koordinuje činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s oddeleniami mestského úradu a mestským zastupiteľstvom

- zabezpečuje styk s poslancami mestského zastupiteľstva, konzultuje s poslancami materiály pripravované na rokovanie mestského zastupiteľstva a postupuje pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom mesta a odborným oddeleniam mestského úradu

- podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta prostredníctvom Územného plánu mesta a ďalších rozvojových programov mesta a výstavby

- podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta

- zastupuje primátora v peňažných ústavoch v rozsahu podpisových vzorov

- vykonáva koordinačnú činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom

- zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva

- zabezpečuje plnenie úloh v systéme CO v meste

- zabezpečuje a koordinuje činnosť ZPOZ-u

 

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta najmä:

- vedie rokovania mestského zastupiteľstva

- v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje rokovaní, spracováva podklady a vykonáva úkony potrebné k uzatvoreniu zmlúv a dohôd, okrem oprávnenia tieto dohody a zmluvy podpisovať

- v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru

- počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta v zmysle § 13 b ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu

 

ZVEREJNENIE PLATU ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA PODĽA § 25 ODS. 7 ZÁKONA č. 369/1990 Z.Z. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2019  „poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu“.

Takto určený plat obec zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od jeho určenia starostom. 

V súlade s ustanovením §25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Nemšová zverejňuje mesačnú odmenu pre poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora mesta Nemšová - Milanovi Patkovi,

ktorá bola od nástupu do funkcie stanovená vo výške 50% zo 70% mesačného platu primátora mesta Nemšová a

ktorá bola od 1. februára 2022 do 30 apríla na základe poverenia zastupovanie primátora stanovená vo výške 90% zo 70% mesačného platu primátora mesta Nemšová t.j. 2.413,00 € a

ktorá je od 1. mája 2022 stanovená vo výške 50% zo 70% mesačného platu primátora mesta Nemšová t.j. 1.433,00 €.

Zverejnené 21. 1.2020 (naposledy upravené 9. júna 2022)