Zástupca primátora

Ján Gabriš

Tel.: 032/ 6509 616, 0908 779 139
Fax: 032/ 659 84 27
E-mail: zastupcaprim@nemsova.sk 


Zástupca primátora mesta zastupuje primátora a vykonáva úkony a činnosti v zmysle poverenia primátora.

Počas prítomnosti primátora najmä:

- zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke procesnej a koordinuje prípravu rokovaní mestského zastupiteľstva po stránke vecnej v súlade s pracovnými poradami poslancov, predkladá na rokovania MsZ materiály majetkových prevodov mesta - nájom, predaj

- koordinuje činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s oddeleniami mestského úradu a mestským zastupiteľstvom

- zabezpečuje styk s poslancami mestského zastupiteľstva, konzultuje s poslancami materiály pripravované na rokovanie mestského zastupiteľstva a postupuje pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom mesta a odborným oddeleniam mestského úradu

- podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta prostredníctvom Územného plánu mesta a ďalších rozvojových programov mesta a výstavby

- podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta

- zastupuje primátora v peňažných ústavoch v rozsahu podpisových vzorov

- vykonáva koordinačnú činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom

- zúčastňuje sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva

- zabezpečuje plnenie úloh v systéme CO v meste

- zabezpečuje a koordinuje činnosť ZPOZ-u

 

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta najmä:

- vedie rokovania mestského zastupiteľstva

- v majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje rokovaní, spracováva podklady a vykonáva úkony potrebné k uzatvoreniu zmlúv a dohôd, okrem oprávnenia tieto dohody a zmluvy podpisovať

- v pracovnoprávnych vzťahoch sa podieľa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru

- počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta v zmysle § 13 b ods. 5 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu