Primátor

JUDr. Miloš Mojto

tel.: 032 / 6509 611
e-mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk

Predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom a daňovým orgánom.

Primátor mesta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva zákonom stanovené úlohy samosprávy a prenesené úlohy štátnej správy
c) zastupuje mesto navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu
e) uchováva vlajku mesta, pečať mesta a mestské insígnie
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa osobitného predpisu. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.