Zmeny a doplnky č. 1/2014 územného plánu sídelného útvaru Nemšová

Späť
Aktualizované zmeny a doplnky zverejnené na úradnej tabuli