Zriadenie protiplynovej služby DHZO Nemšová


Za účelom splnenia si povinností zriadiť protiplynovú službu, ktorá vyplýva z Vyhlášky MV SR č. 611/2006 boli pre DHZO Nemšová v rámci realizácie projektu:

 „Zriadenie protiplynovej služby DHZO Nemšová“

zakúpené zariadenia nevyhnutne potrebné k zabezpečeniu jej plnenia.

 Vyššie uvedený projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 3000,- Eur.

Dotácia bola použitá na nákup pretlakového ventilátora a termokamery.

 Za poskytnutú dotáciu ďakujeme

Všetky aktuality