Pozvánka na neplánované MsZ

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, primátor zvoláva neplánované 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 15. apríla 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

Všetky aktuality