Pozvánka na MsZ

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 28. júla 2020 t. j. v utorok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
Všetky aktuality