Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Všetky aktuality