Správne poplatky

T1 - Návrh na vydanie územného rozhodnutia

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 

 1. pre fyzickú osobu - 40,00 €
 2. pre právnickú osobu  - 100,00 € 

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - 20,00 € 

Oslobodenie 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie , ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky :

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.     

T2 - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 

a) na stavby na bývanie  

 1. na stavbu rodinného domu - 50,00 € 
 2. na stavbu bytového domu - 200,00 € 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu napríklad chaty, rekreačné domy alebo na 
zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²  - 25,00 € 
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² - 50,00 €

 
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 35,00 € 
 2. bytových domov - 100,00 € 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  - 30,00 € 
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodovú sieť - 30,00 € 
 3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka - 30,00 € 
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 € 
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady - 30,00 € 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50,00 € 
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  - 50,00 € 
 3. 3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odap. vôd, jazierka - 50,00 € 
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 50,00 € 
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50,00 € 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20,00 € 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000€ vrátane - 100,00 €

 • nad 50 000€ do 100 000€ vrátane - 200,00 €
 • nad 100 000€ do 500 000€ vrátane - 400,00 € 
 • nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane  - 600,00 € 
 • nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane   - 800,00 €
 • nad 10 000 000€  - 1 000,00 € 

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie na stavby
- 50,00 €

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² - 60,00 € 

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia 20 m²  - 150,00 € 

Oslobodenie

 1.  Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako v tlačive T1

 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmen g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Poznámky :

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok a všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok písmena a). 

 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 

 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako nebytová výstavba.

 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne  stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

T3 - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby spojenú s umiestnením zmeny stavby 

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)  predchádzajúceho tlačiva T1 - 20,00 €

T4 - Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)  predchádzajúceho tlačiva  T1 - 20,00 €

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000€ vrátane - 100,00 €

 • nad 50 000€ do 100 000€ vrátane - 200,00 €
 • nad 100 000€ do 500 000€ vrátane - 400,00 € 
 • nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane - 600,00 € 
 • nad 1 000 000€ do 10 000 000 € vrátane - 800,00 €
 • nad 10 000 000€ -  1 000,00 € 

T5 - Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

 • na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnickú osobu - 50,00 € 
 • pre fyzickú osobu - 20,00 €                        

T6A - Ohlásenie reklamnej stavby

 • Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako ako 3 m² - 30,00 €

T6B - Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² - 60,00 € 

 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia 20 m² - 150,00 €   

T7 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb 

 1. rodinný dom - 35,00 €
 2. bytový dom - 120,00 €        

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo nazmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² - 25,00 € 
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² - 50,00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenia 

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 25,00 € 
 2. bytových domov  - 50,00 € 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 20,00 €
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 20,00 € 
 3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka -  20,00 €
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 20,00 € 
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady - 20,00 € 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,00 €
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,00 € 
 3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka - 30,00 € 
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 € 
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 30,00 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)  - 20,00 €

g) na ostatné neuvedené stavby na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000€ vrátane - 60,00 € 
nad 50 000€ do 100 000€ vrátane - 120,00 €

 • nad 100 000€ do 500 000€ vrátane - 250,00 € 
 • nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane - 400,00 €
 • nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane - 530,00 € 
 • nad 10 000 000€ - 660,00 € 

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia reklamná plocha je väčšia ako 20 m2 - 50,00 €

Oslobodenie 

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako v tlačive T3.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmen g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Poznámky :

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmená a) a b) 
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

T8 - Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 • Na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním - 30,00 € 

T9 - Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 

 1. právnickú osobu - 30,00 € 
 2. fyzickú osobu - 10,00 €

T10 - Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 

 1. právnickú osobu - 30,00 € 
 2. fyzickú osobu - 10,00 €   

T11 - Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 • terénnych úprav pre právnickú osobu - 100,00 €
 • fyzickú osobu - 10,00 € 

T12 - Prehlásenie stavebného dozora – bez poplatku

T13 - Podnet na výkon štátneho stavebného dohľadu – bez poplatku

T14 - Žiadosť o potvrdenie veku stavby – bez poplatku

T15 - Žiadosť o záväzné stanovisko mesta – bez poplatku

T15A – Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu – bez poplatku

T16 - Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby

 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - trojnásobok  správneho poplatku    

T17 - Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby

 •  Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby  - trojnásobok správneho poplatku   

T18 - Žiadosť o určenie súpisného čísla – bez poplatku

T19 - Žiadosť o zrušenie súpisného čísla – bez poplatku

T20 - Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, chodníka alebo verejného priestranstva miestnych komunikácií  - 80,00 € 

Splnomocnenie 

 • Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

T21 - Žiadosť o určenie dopravného značenia – bez poplatku

T22 - Žiadosť o povolenie čiastočnej alebo úplnej uzávierky miestnej komunikácie

e) Povolenie uzávierky prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií  - 70,00 € 

f) povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I, II, III. triedy a miestnych komunikácií - 40,00 € 

T23 - Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na MK, resp. zriadenie vjazdu na MK

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II.,III. triedy - 75,00 € 

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu - 40,00 € 

Splnomocnenie 
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok. 

Poznámky :

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie. 
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami. 

c) povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti - 30,00 € 

Splnomocnenie 

 • Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť, alebo odpustiť. 

T24 - Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

 • Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe - 30,00 € 

T25 - Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 •  Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 10,00 € 

T26 – Žiadosť o predĺženie platnosti staveného povolenia

 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre 

  1. právnickú osobu - 100,00 € 
  2. fyzickú osobu - 30,00 €