Podmienky prideľovania nájomných bytov

Doklady potrebné pre pridelenie MNB: 

  • zaevidovaná žiadosť
  • predloženie čistého príjmu žiadateľa a ostatných osôb zahrnutých do žiadosti za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa podáva žiadosť

Postup prideľovania MNB: 

  • po predložení žiadosti ak žiadateľ spĺňa  podmienky pre pridelenie bytu je zaradený do poradovníka

Legislatíva: 

  • Zákon 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona 358/2020 Z. z.
  • VZN č. 8/2011 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Nemšová