Sobáš

Úradné hodiny

Pondelok: 6:30 – 11:30 12:30 – 14:30
Utorok: 6:30 – 11:30 12:30 – 14:30
Streda: 7:00 – 11:30 12:30 – 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 6:30 – 11:30 12:30 – 13:30
od 15.07.2024 do 21.07.2024

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Nemšovej sa sobáše konajú v sobotu v sobášnej sieni mestského úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady: 

Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne matričný úrad)
 • rodný list obidvoch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný  rozsudok o rozvode
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list 
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia  byť preložené súdnym tlmočníkom. 

Poplatky:

 • Povolenie uzavrieť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR – 20,00 €
 • Uzavretie manželstva  pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR – 20,00 €
 • Povolenie uzavrieť  manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami – 35,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 70,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 200,00 €
 • Uzavretie manželstva, ak ani jede zo snúbencov nemá na území  SR trvalý pobyt – 200,00 €
 • Refundačný poplatok pri sobášoch mimo obradnej siene - 100 €