Trvalý pobyt

Úradné hodiny

Pondelok: 6:30 – 11:30 12:30 – 14:30
Utorok: 6:30 – 11:30 12:30 – 14:30
Streda: 7:00 – 11:30 12:30 – 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 6:30 – 11:30 12:30 – 13:30
od 15.07.2024 do 21.07.2024

Prihlásenie na TP

 • Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
 • Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
 • Za členov rodiny, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.
 • Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený  spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 • Za občana,  ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené

Potrebné doklady: 

 • platný občiansky preukaz  alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom    lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

V súlade so Zák. č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy bezodkladne, orgány verejnej moci sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. V tomto prípade občan predkladá:

 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra, nie z katasterportal.sk).

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • u dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • doklad o rodnom čísle
 • rodný list
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • osvedčenie o štátnom občianstve

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie 

Poplatky: 

 • Za vydanie potvrdenia o pobyte - 5,00 €  

Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

Zrušenie TP

 • Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v  zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu v ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte.
 • Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.
 • Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady: 

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie 

Poplatky: 

 • za vydanie potvrdenia o pobyte - 5,00 €      

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.