Oddelenie ekonomické a správy ms. majetku - žiadosti

Ing. Jarmila SAVKOVÁ vedúca oddelenia

Tel: 032 / 6509 612, 0918 391 419 
Fax: 032/ 6598 248 032 / 6598 427 
E-mail: financne@nemsova.sk jarmila.savkova@nemsova.sk

Podriadené útvary 

• Referát daní a poplatkov 
Bc. Eva POLÁČKOVÁ 
Tel.: 032/ 6509 636, 0918 876 716 
E-mail: eva.polackova@nemsova.sk 

• Referát účtovníctva a majetku 
Ing. Jana KUCHARÍKOVÁ 
Tel.: 032/ 6509 620 
Email: jana.kucharikova@nemsova.sk 

• Referát poplatkov a miezd 
Eva Burdejová
Tel.: 032/ 6509 635 
E-mail: burdejova@nemsova.sk 

• Referát finančný 
Ing. Mária BRAČÍKOVÁ 
Tel.: 032/ 6509 620 
E-mail: maria.bracikova@nemsova.sk

Hlavné činnosti: 
• Tvorba rozpočtu, rozbory hospodárenia a plnenia rozpočtu 
• Tvorba všeobecne záväzných nariadení a smerníc 
• Komplexné vedenie účtovníctva 
• Správa miestnych daní a poplatkov 
• Mzdová agenda 
• Majetok mesta, jeho spravovanie a evidencia 
• Majetko-právna agenda 
• Vyhotovovanie zmlúv, evidencia uzatvorených zmlúv 
• Výkon štátnej správy na úseku školstva 
• Metodické usmerňovanie a riadenie mestských organizácií