Úradná tabuľa

  • 17.12.
    2020

    VZN mesta Nemšová č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

    zvesené: 01.01.2021