Úradná tabuľa

  • 30.11.
    2020

    Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č.10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 4/2019

    zvesené: 16.12.2020