Úradná tabuľa

 • 12.10.
  2020

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Lipa malolistá – Tilia cordata rastúcej na parcele číslo C-KN 351 v kat. území Nemšová z dôvodu ohrozenia života a majetku žiadateľa a suseda

  zvesené: 20.10.2020

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 2636/2020

  Dátum začatia  konania: 07.10.2020

  Dátum zverejnenia  informácie: 12.10.2020

  Lehota na potvrdenie záujmu: 19.10.2020

  Predmet konania:

  Andrej Gabriš a Daniela Gabrišová,  Kamenec 265/3. 914 41 Nemšová, žiadajú  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Lipa malolistá – Tilia cordata rastúcej na parcele číslo C-KN 351 v kat. území Nemšová z dôvodu ohrozenia života a majetku žiadateľa a suseda. 

   

   

   

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní