Úradná tabuľa

  • 28.3.
    2018

    Obchodná verejná súťaž - „Prenájom nehnuteľnosti –nebytový priestor v areáli Letného kúpaliska“

    zvesené: 21.04.2018
    Mestský podnik služieb vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: nebytový priestor v budove kúpaliska so súpisným číslom 93 na C KN parcele č. 1898/4 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 4051 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.Prenajímaný priestor je samostatne prístupný s celkovou podlahovou plochou 250 m2 (podlahová plocha je orientačná, jej presná výmera bude upravená po predložení projektovej dokumentácie)