Úradná tabuľa

  • 7.3.
    2018

    OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej“

    zvesené: 10.04.2018
    Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti:„časť nebytového priestoru č. 9-6 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 3947 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.