Úradná tabuľa

  • 27.11.
    2017

    Návrh VZN o miestnych daniach

    zvesené: 08.12.2017
    Návrh VZN: zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta: 27.11.2017 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do: 7.12.2017