Úradná tabuľa

  • 3.2.
    2017

    ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - sonograf

    zvesené: 23.02.2017
    Mesto Nemšová má zámer prenajať diagnostický sonografický prístroj typ MyLab Six. vrátane abdominálnej a lineárnej sondy – podľa §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa 1.) Chirurgickej ambulancii – DAJA, s.r.o.- MUDr. Peter Daňo, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, 2.) Gynekologickej ambulancii, MUDr. Peter Kotleba, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová (K2 Medic s. r. o.), 3.) Kardiologickej ambulancii - MUDr. Ľubomír Adamovič, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová (MEDI-RAL,s.r.o..