Úradná tabuľa

  • 25.11.
    2016

    NÁVRH VZN o miestnych daniach - doplnenie VZN č. 10/2015

    zvesené: 08.12.2016
    Návrh VZN: zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta: 25.11.2016 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do: 7.12.2016