Úradná tabuľa

  • 13.6.
    2016

    NÁVRH VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

    zvesené: 29.06.2016
    Mesto Nemšová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov predpisov v y d á v a návrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. / 2016 ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 a VZN č. 11/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územní mesta Nemšová.