Úradná tabuľa

  • 6.6.
    2016

    NÁVRH VZN o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nemšová

    zvesené: 22.06.2016
    VZN vymedzuje práva a povinnosti mesta, fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta.