Úradná tabuľa

  • 14.6.
    2016

    OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - prenájom nehnuteľnosti - verejná lekáreň v Nemšovej

    zvesené: 30.06.2016
    Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti:„nebytový priestor č. 9-5 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej.