Úradná tabuľa

  • 23.11.
    2015

    Návrh VZN č. /2015 o miestnych daniach

    zvesené: 04.12.2015
    Mesto Nemšová ukladá nasledovné druhy miestnych daní: a/ daň z nehnuteľností, b/ daň za psa, c/ daň za užívanie verejného priestranstva, d/ daň za ubytovanie, e/ daň za nevýherné hracie prístroje