Úradná tabuľa

  • 20.11.
    2015

    Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

    zvesené: 10.12.2015
    Mesto Nemšová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov predpisov vydáva návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová.