Zverejňovanie


Od 1.1.2011 je mesto Nemšová povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Nemšová zverejňuje údaje z evidencie zmlúv, objednávok a faktúr na samostatnej stránke, ktorá je aktualizovaná automaticky raz denne.

https://egov.nemsova.sk/

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
26.07.2016 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území mesta Nemšová F.M.RECYKLING, s.r.o. vykonávanie zberu a výkupu starého papiera Stiahnuť
25.07.2016 Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie BONTONFILM, a.s. jednorázový prenájom dvoch DVD titulov na letné kino Stiahnuť
22.07.2016 Zmluva o dielo ASFA-KDK, s.r.o. Oprava MK Potôčky - Trenčianska Závada Stiahnuť
13.07.2016 Zmluva o poskytnutí NFP SIovenská inovačná a energetická agentúra poskytnutie NFP na zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová Stiahnuť
13.07.2016 Zmluva o poskytnutí podpory Enviromentálny fond poskytnutie dotácie vo výške 71 443,51 € na rekonštrukciu kanalizácie na ul. Moravská Stiahnuť
12.07.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena Branislav Rýger zriadenie vecného bremena Stiahnuť
04.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v rokoch 2017 - 2021 Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. dotácia vo výške 500.000 € na splátky istiny úveru prijatého na úhradu nákladov spojených s opravou letného kúpaliska Stiahnuť
04.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. dotácia vo výške 360.000 € Stiahnuť
30.06.2016 Zmluva o prevádzke triedeného zberu ENVI - PAK, a.s. výkon triedeného zberu komunálneho odpadu Stiahnuť
29.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 88/2016 Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. poskytnutie dotácie 20000 € na bežné výdavky Stiahnuť
29.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 87/2016 Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. poskytnutie dotácie 5000 € na bežné výdavky Stiahnuť
24.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 86/2016 Základná škola Janka Palu dotácia vo výške 500 € na oslavy školy Stiahnuť
24.06.2016 Dodatok k Zmluve o dielo JK-stav TN, s.r.o. poníženie rozpočtu rekonštrukcie kabín TJ Vlára Kľúčové Stiahnuť
24.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Vlára Ľuborča poskytnutie dotácie vo výške 2700 € Stiahnuť
17.06.2016 Dohoda o ukončení budúcej nájomnej zmluvy SBUL Nemšová ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 10/02/2014 Stiahnuť
17.06.2016 Zmluva o dielo Luxstar - Peter Ondrejička rekonštrukcia VO - Záhumnie Stiahnuť
15.06.2016 Nájomná zmluva Slovenský skauting, 117. zbor sv. Františka z Assisi prenájom nebytového priestoru Stiahnuť
13.06.2016 Dohoda o zabezbečení praktického vyučovania formou súvislej prevádzkovej praxe Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom zabezpečenie vykonávania súvislej prevádzkovej praxe žiakov Stiahnuť
13.06.2016 Rámcová zmluva ENVI-PAK, a.s. rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému trideného zberu KO Stiahnuť
10.06.2016 Zmluva o dielo TRIM, s.r.o. Kanalizačná prípojka MŠH v sume 10 393,85 € Stiahnuť
09.06.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 11.2.2016 Implementačná agentúra MPSVaR SR dodatok k zmluve o spolupráci - opatrovateľská služba Stiahnuť
08.06.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o. nakladanie s použitými batériami Stiahnuť
07.06.2016 Kúpna zmluva kupujúci odplatný predaj podielov na pozemkoch Stiahnuť
03.06.2016 Zmluva o dielo STAVFIN, a.s. Výmena okien a dverí na budove KD Trenčianska Závada v sume 10 714,63 € Stiahnuť
03.06.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Monika Schvandtnerová zriadenie vecného bremena Stiahnuť
03.06.2016 Kúpna zmluva Ing. Ľubomír Fehér, MBA. predaj pozemku v sume 200 € Stiahnuť
02.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Beňadik, n.f. poskytnutie dotácie vo výške 700 € na rozvoj pútnického miesta Skalka nad Váhom Stiahnuť
29.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 70/2016 Mestský podnik služieb, s.r.o. poskytnutie dotácie vo výške 40 tis. € na kapitálové výdavky: Oprava letného kúpaliska Stiahnuť
25.05.2016 Zmluva o dielo JK-stav TN, s.r.o. Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kabín futbalového ihriska TJ Vlára Kľúčové Stiahnuť
25.05.2016 Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. bezodplatný prevod práv a povinností týkajúcich sa stavby:Oprava areálu letného kúpaliska Nemšová Stiahnuť
23.05.2016 Dodatok č. 1 k zmluve EKOFIMM, s.r.o. zmena sídla firmy a čísla účtu Stiahnuť
23.05.2016 Zmluva o dielo Bojnická kapela Koncertné vystúpenie v Nemšovej počas Mestského plesu mesta Nemšová dňa 4.2.2017 Stiahnuť
11.05.2016 Kúpna zmluva kupujúci odpredaj pozemkov Stiahnuť
09.05.2016 Zmluva o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta Nemšová v kultúrnych zariadeniach Eduard Kotlár - E AGENCY prenájom KC Nemšová na zorganizovanie koncertu Kollárovcov Stiahnuť
09.05.2016 Zmluva o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta Nemšová v kultúrnych zariadeniach O.Z. Prameň tradícií prenájom KC Nemšová na zorganizovanie koncertu skupiny Kandráčovci Stiahnuť
06.05.2016 Dohoda o uznaní dlhu Iveta Hudeková splátkový kalendár za nájom Stiahnuť
04.05.2016 Zmluva o umeleckom vystúpení OZ Divadlo Maska divadelné predstavenie Smejko a Tanculienka Stiahnuť
04.05.2016 Zmluva o dielo STAVMONT Trenčín, s.r.o. Oprava strechy na budove bývalej práčovne-DJ Ľuborča Stiahnuť
04.05.2016 Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona SLOVGRAM vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu Stiahnuť
04.05.2016 Zmluva o dielo Replay Band - Liana Matušková Koncertné vystúpenie v Nemšovej počs 22. Mestského plesu mesta Nemšová dňa 04.02.2017 Stiahnuť
04.05.2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutie FP na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb-86880 € Stiahnuť
29.04.2016 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie FS Liborčan zabezpečenie folklórnej produkcie na stavaní májov vo všetkých mestských častiach v meste Nemšová. Stiahnuť
29.04.2016 Zmluva o budúcej zmluve ENVI-PAK, a.s. uzatvorenie budúcej zmluvy o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO Stiahnuť
26.04.2016 Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Nemšová Poľovnícke združenie Nemšová užívanie poľovného revíru Stiahnuť
26.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 53/2016 Hubert Ľuborča, o.z. poskytnutie dotácie na zabezpečenie organizácie Dňa sv. Huberta vo výške 1450 € Stiahnuť
20.04.2016 Dodatok k zmluve o spolupráci Implementačná agentúra MPSVR SR zmena výšky poskytovaného NFP Stiahnuť
11.04.2016 Zmluva o výpožičke veľkoobjemového kontajnera na zber BRO na zhodnotenie Technické služby mesta Trenčianske Teplice, s.r.o. bezodplatná výpožička dvoch kusov veľkoobjemových záväsných kontajnerov Stiahnuť
06.04.2016 Zmluva o odbere BRO na zhodnotenie Technické služby mesta Trenčianske Teplice, s.r.o. dohoda o bezodplatnom odbere biologicky rozložiteľných odpadov Stiahnuť
06.04.2016 Príloha č. 1 - Prevádzkový poriadok Technické služby mesta Trenčianske Teplice, s.r.o. Zmluva o odbere BRO na zhodnotenie Stiahnuť
06.04.2016 Príloha č. 2 - Rozpis jednotkových cien Technické služby mesta Trenčianske Teplice, s.r.o. Zmluva o odbere BRO na zhodnotenie Stiahnuť